Πολιτική Απορρήτου

1. Ποιος είναι ο σκοπός αυτού του εγγράφου;

Το Κέντρο Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Αρήτη που εδρεύει στην Λευκωσία, αναλαμβάνει δέσμευση να προστατεύσει την εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων. Η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει το πώς γίνεται η συλλογή η επεξεργασία και η αξιοποίηση των Προσωπικών Πληροφοριών σας κατά και μετά από τη σχέση που δημιουργείται μεταξύ του Κέντρου και του ασθενούς σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και της νομοθεσίας, τον Περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Ν. 125(I)/2018) και οποιουσδήποτε άλλους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των Ασθενών. Το Κέντρο είναι ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» και αυτό σημαίνει ότι έχει την υπευθυνότητα να αποφασίζει το πώς και γιατί τυγχάνουν επεξεργασίας τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Η νομοθεσία, αναφορικά με την προστασία Προσωπικών Δεδομένων, απαιτεί να σας κοινοποιήσει όλες τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου.

2. Το είδος των πληροφοριών που κατέχει το Κέντρο αναφορικά με σας.

Τα Προσωπικά Δεδομένα (ή Προσωπικές Πληροφορίες) είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης κ.ά. Επιπλέον, υπάρχουν «ειδικές κατηγορίες» ή τα ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα που απαιτούν προστασία υψηλότερου επιπέδου, όπως πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό το μοναδικό εντοπισμό φυσικού προσώπου, δεδομένα σχετικά με την υγεία ή δεδομένα σχετικά με το φύλο ενός φυσικού προσώπου ή γενετήσιου προσανατολισμού. Δεν περιλαμβάνει πληροφορίες από τις οποίες έχει αφαιρεθεί η ταυτότητα κάποιου φυσικού προσώπου, δηλαδή έχουν καταστεί ανώνυμα. Έχει τεθεί σε εφαρμογή το κατάλληλο έγγραφο πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και εξασφαλίσεις τα οποία το Κέντρο υποχρεούται να τηρεί κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τέτοιων Δεδομένων. Θα γίνει συλλογή, φύλαξη και αξιοποίηση των ακόλουθων Προσωπικών Πληροφοριών που σας αφορούν:

 • Δημογραφικά Δεδομένα π.χ Όνομα, Επώνυμο, Φύλο, Ημερομηνία Γέννησης, Ηλικία
 • Δεδομένα Επικοινωνίας π.χ Αριθμός Τηλεφώνου, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Διεύθυνση
 • Φωτογραφικά / Οπτικογραφημένα Δεδομένα όπως Κλειστό Κύκλωμα ΠαρακολούθησηςCCTV
 • Δεδομένα με Κοινωνικά Αναγνωριστικά π.χ Ταυτότητα, Διαβατήριο
 • Δεδομένα σχετικά με ανηλίκους
 • Δεδομένα πλησιέστερου συγγενή και πληροφορίες επικοινωνίας σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης.
 • Πληροφορίες που σχετίζονται με την ασφάλιση υγείας σας, π.χ Ασφαλιστικά Συμβόλαια, Ασφαλιστικές Καλύψεις
 • Επιπρόσθετα θα γίνει συλλογή, φύλαξη και αξιοποίηση των ακόλουθων «ειδικών κατηγοριών» πιο ευαίσθητων Προσωπικών Πληροφοριών:
 • Πληροφορίες αναφορικά με την υγεία σας, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών παθήσεων, αρχείων υγείας και ασθενειών, πληροφοριών που προέρχονται από την ανάλυση ή εξέταση μέρους του σώματος ή σωματικής ουσίας, συμπεριλαμβανομένων γενετικών δεδομένων και βιολογικών δειγμάτων. Επίσης, οποιεσδήποτε πληροφορίες αναφορικά, για παράδειγμα, με ασθένεια, ανικανότητα, κίνδυνο ασθένειας, ιατρικό ιστορικό, κλινική φροντίδα ή τη φυσιολογική ή βιοϊατρική κατάσταση του υποκειμένου των Προσωπικών Δεδομένων ανεξάρτητα από την πηγή αυτών, για παράδειγμα, από ιατρό ή άλλο επαγγελματία ιατρικών υπηρεσιών, νοσοκομείο, ιατρική συσκευή ή από εξωσωματική (in vitro) διαγνωστική εξέταση.
 • Ιατρικές διαγνώσεις, αποτελέσματα εξετάσεων, αξιολογήσεις από θεράποντες ιατρούς και οποιαδήποτε θεραπεία ή παρέμβαση που παρασχέθηκε.
 • Φυσιολογικά χαρακτηριστικά του σώματος σας, για παράδειγμα, βάρος και ύψος.
3. Πώς γίνεται ο τρόπος συλλογής των Προσωπικών Δεδομένων σας.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε διάφορα είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία λαμβάνουμε από:

 • εσάς αυτοπροσώπως μέσω της συμπλήρωσης εντύπων, αιτήσεων και συνοδευτικών εγγράφων.
 • εκπροσώπους σας οι οποίοι είναι δεόντως εξουσιοδοτημένοι από εσάς ώστε να μας παρέχουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μέσω συμπλήρωσης εντύπων αιτήσεων και συνοδευτικών εγγράφων.
 • τρίτα πρόσωπα τα οποία σας έχουν ενημερώσει για το γεγονός ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δύνανται να μεταβιβαστούν σε τρίτα πρόσωπα, περιλαμβανομένου του Κέντρου, βάσει συμβατικής ή άλλης σχέσης που έχουμε μαζί τους. Τέτοια τρίτα πρόσωπα δύνανται να είναι κρατικές ή μη οντότητες, όπως για παράδειγμα Διαγνωστικά Κέντρα, Ιατρεία, Χημεία, Τμήμα Φορολογίας, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Προσωπικοί Ιατροί, Υπουργεία κ.ά.
4. Πώς το Κέντρο θα αξιοποιήσει τις πληροφορίες σας.

Οι Προσωπικές σας πληροφορίες θα αξιοποιηθούν μόνο όπου είναι επιτρεπτό από το νόμο. Ως επί το πλείστο θα αξιοποιηθούν στις ακόλουθες περιστάσεις:

 • Όπου χρειάζεται για να εκτελεστεί το συμβόλαιο που έχει συναφθεί μαζί σας.
 • Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, με τη ρητή σας συγκατάθεση.
 • Για σκοπούς προληπτικής ιατρικής, ιατρικής διάγνωσης, παροχής περίθαλψης και αποκατάστασης ή θεραπείας ή σύμφωνα με συμβόλαιο με ιατρικό επαγγελματία.
 • Όπου πρέπει να γίνει συμμόρφωση με νομική υποχρέωση.
 • Όπου χρειάζεται να προστατευθούν τα ζωτικά σας συμφέροντα.
 • Όπου είναι αναγκαίο για το δημόσιο συμφέρον, την επιστημονική έρευνα ή για στατιστικούς σκοπούς.
5. Περιπτώσεις κατά τις οποίες θα αξιοποιηθούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Είναι αναγκαίες όλες οι κατηγορίες πληροφοριών στον πιο πάνω κατάλογο (δείτε την παράγραφο 2 πιο πάνω) κατ’ εξοχήν για να εκτελεστεί το συμβόλαιο μαζί σας, το οποίο περιλαμβάνει χρήση με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών περίθαλψης και αποκατάστασης και για να γίνει κατορθωτή η συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις.

Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αξιοποιηθούν οι Προσωπικές σας Πληροφορίες για την επιδίωξη των έννομων συμφερόντων σας ή συμφερόντων τρίτων, νοουμένου ότι τα συμφέροντα και τα θεμελιώδη δικαιώματα σας δεν υπερισχύουν εκείνων των συμφερόντων.

Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες θα γίνει επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών καταγράφονται πιο κάτω.

 • Θα γίνει συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διατήρηση αρχείων των Προσωπικών σας Δεδομένων με σκοπό την παροχή υπηρεσιών περίθαλψης και αποκατάστασης, θεραπειών, υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής, εκπόνηση ιατρικής διάγνωσης ή σύμφωνα με συμβόλαιο με ιατρικούς επαγγελματίες εντός του Κέντρου οι οποίοι ασχολούνται με την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών.
 • Θα αποσταλούν οι Προσωπικές σας Πληροφορίες στο Υπουργείο Υγείας της Κύπρου ή αλλού δηλαδή, εθνικά κέντρα έρευνας καρκίνου για στατιστικούς σκοπούς αν αυτό ζητηθεί.
 • Θα αποκαλυφθούν οι Προσωπικές σας Πληροφορίες σε ιατρικούς επαγγελματίες, που δεν εργοδοτούνται από το Κέντρο, από τους οποίους έχετε λάβει υπηρεσίες περίθαλψης και αποκατάστασης, σύμφωνα με το συμβόλαιο και/ή λόγω προηγούμενης εξέτασης και/ή με τους οποίους είχατε διαβούλευση, όπως προσωπικοί Ιατροί η άλλα νοσηλευτήρια.
 • Θα αποκαλυφθούν οι Προσωπικές σας Πληροφορίες σε ιατρικούς επαγγελματίες, που δεν εργοδοτούνται από το Κέντρο, από τους οποίους ενδέχεται να επιθυμείτε να λάβετε ιατρικές υπηρεσίες.
 • Θα αποκαλυφθούν και θα δοθούν αντίγραφα των Προσωπικών σας Δεδομένων στους παραλήπτες που έχετε κατονομάσει (με συγκατάθεση που έχει δοθεί από εσάς προς το Κέντρο).
 • Θα γίνει φύλαξη εικόνων από κλειστό σύστημα παρακολούθησης (CCTV) με σκοπό την ασφάλεια των εγκαταστάσεων του Κέντρου, για την πρόληψη, παρακολούθηση και συλλογή αποδεικτικών στοιχείων αναφορικά με οποιαδήποτε αδικήματα ή άλλες αδικοπραξίες που λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του Κέντρου.
 • Θα αποκαλυφθούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους, για παράδειγμα, στους συμβούλους πληροφορικής - ΙΤ, για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφορικής που σχετίζονται με τη λειτουργία του Κέντρου, τη διαχείριση και οργάνωση των Πληροφοριών, που συλλέγονται κατά την παροχή των υπηρεσιών της σε σας.

Το Κέντρο δεν θα μοιράζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με τρίτους για τους δικούς τους σκοπούς.

6. Αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η λήψη αποφάσεων με αυτοματοποιημένη διαδικασία πραγματοποιείται όταν ένα ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για τη λήψη απόφασης, χωρίς τη μεσολάβηση ανθρώπινης παρέμβασης. Το Κέντρο δεν προβαίνει προς το παρόν σε τέτοιου είδους επεξεργασία. Σε περίπτωση κατά την οποία αυτό είναι απαραίτητο, θα ενημερωθείτε εγγράφως πριν οποιαδήποτε τέτοια επεξεργασία λάβει χώρα.

7. Αν παραλείψετε να παράσχετε Προσωπικές Πληροφορίες.

Σε περίπτωση που δεν μας παρέχετε τα απαιτούμενα στοιχεία δυνατό να μην μπορούμε να συνάψουμε συμβατική σχέση μαζί σας για την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών, περιλαμβανομένων τις υπηρεσίες περίθαλψης και αποκατάστασης καθότι δεν θα μπορούμε να εξετάσουμε εάν τυχόν αίτημά σας ικανοποιεί τις σχετικές προϋποθέσεις.

8. Αλλαγή σκοπού.

Θα αξιοποιηθούν οι Προσωπικές σας Πληροφορίες μόνο για τους σκοπούς που έχουν συλλεγεί, εκτός εάν εύλογα θεωρηθεί από το Κέντρο ότι χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν για κάποιο άλλο σκοπό και νοουμένου ότι αυτός ο άλλος σκοπός συνάδει με τον αρχικό σκοπό. Αν χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν για άσχετο σκοπό, θα ειδοποιηθείτε και θα δοθεί εξήγηση για τη νομική βάση, η οποία επιτρέπει τη χρήση αυτή. Σημειώνεται ότι είναι δυνατό να γίνει επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεση σας, σε συμμόρφωση προς τους πιο πάνω κανόνες, όπου αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο.

9. Ανταλλαγή Δεδομένων.

Υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί να γίνει ανταλλαγή των Δεδομένων σας με τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων τρίτων παροχέων υπηρεσιών και άλλων οντοτήτων του Κέντρου. Απαιτείται από τα τρίτα μέρη να τηρούν την ασφάλεια των Δεδομένων σας και να τα αντιμετωπίζουν σύμφωνα με τον νόμο. Μπορεί να γίνει διαβίβαση των Προσωπικών σας Πληροφοριών εκτός της ΕΕ. Σε περίπτωση που γίνει αυτό μπορείτε να αναμένετε ότι θα σας παρασχεθεί παρόμοιος βαθμός προστασίας αναφορικά με τις Προσωπικές σας Πληροφορίες. Γιατί δύναται να γίνει ανταλλαγή των Προσωπικών μου Πληροφοριών με τρίτα μέρη; Θα γίνει ανταλλαγή των Προσωπικών σας Πληροφοριών με τρίτα μέρη όπου αυτό απαιτείται από το νόμο, όπου είναι απαραίτητο για τη διαχείριση της συμβατικής σχέσης μαζί σας, όπου μας έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας ή όπου υπάρχει κάποιο άλλο έννομο συμφέρον του Κέντρου. Ποια τρίτα μέρη που είναι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να επεξεργαστούν τις Προσωπικές μου Πληροφορίες; «Τρίτα μέρη» συμπεριλαμβάνουν τρίτους πάροχους υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων συμβούλων πληροφορικής - ΙΤ και κατονομαζόμενους αντιπροσώπους). Οι υπηρεσίες πληροφορικής - ΙΤ διεξάγονται εν μέρει από τρίτους πάροχους υπηρεσιών. Πόσο ασφαλείς είναι οι Πληροφορίες μου με τρίτους πάροχους υπηρεσιών και άλλες οντότητες του Κέντρου; Όλοι οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών καθώς και οι άλλες οντότητες του Κέντρου υποχρεούνται να λάβουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών, προς συμμόρφωση με τις πολιτικές του Κέντρου. Δεν επιτρέπεται στους τρίτους πάροχους υπηρεσιών να χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα για δικούς τους σκοπούς. Επιτρέπεται η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές πού παίρνουν από το Κέντρο. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών προς το Κέντρο έχουν συνάψει σύμβαση με το Κέντρο με σκοπό την επεξεργασία σαν Εκτελών και έχουν δεχθεί τη σύμβαση εμπιστευτικότητας του Κέντρου σαν έννομη συμφωνία για εκτέλεση του σκοπού πού αναφέρεται στη σύμβαση τους με το Κέντρο. Πότε μπορεί να ανταλλάξετε τις Προσωπικές μου Πληροφορίες με άλλες οντότητες του Κέντρου; Μπορεί να γίνει ανταλλαγή των Προσωπικών σας Πληροφοριών με άλλες οντότητες του Κέντρου κατά την περιοδική αναφορά των δραστηριοτήτων του Κέντρου, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των εργασιών ή άσκησης αναδιάρθρωσης του Κέντρου, για σκοπούς συντήρησης του συστήματος φύλαξης των Δεδομένων. Τι ισχύει για άλλα τρίτα μέρη; Μπορεί να γίνει ανταλλαγή των Προσωπικών σας Πληροφοριών με άλλα τρίτα μέρη, για παράδειγμα, στο πλαίσιο πιθανής πώλησης ή αναδιάρθρωσης του Κέντρου. Μπορεί, επίσης, να καταστεί αναγκαίο να γίνει ανταλλαγή των Προσωπικών σας Πληροφοριών με κάποια ρυθμιστική αρχή ή για σκοπούς συμμόρφωσης με τον νόμο. Σε αυτήν την περίπτωση το Κέντρο θα σας ειδοποίηση για την συγκατάθεση σας στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας εφόσον και αν αλλάζει ο αρχικός σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

10. Διαβίβαση πληροφοριών εκτός της ΕΕ..

Θα γίνει διαβίβαση των Προσωπικών σας Πληροφοριών που έχουν συλλεγεί και που σας αφορούν σε χώρες εκτός της ΕΕ στις οποίες κατοικούν ο ιατρός σας, ο επαγγελματίας πάροχος της ιατρικής φροντίδας σας ή οι κατονομαζόμενοι παραλήπτες (για τους οποίους έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας για αυτές τις διαβιβάσεις). Αυτές οι διαβιβάσεις θα γίνονται για τον σκοπό εκτέλεσης του συμβολαίου σας με το σχετικό ιατρό, επαγγελματία πάροχο ιατρικής φροντίδας ή ασφαλιστική εταιρεία, ή όπου οι κατονομαζόμενοι παραλήπτες σας ζητούν πληροφορίες αναφορικά με εσάς. Ανάλογα με τη χώρα στην οποία τα Προσωπικά σας Δεδομένα διαβιβάζονται μπορεί να υπάρχει ή να μην υπάρχει απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την επάρκεια της χώρας εκείνης στον τομέα της ασφάλειας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα στην οποία διαβιβάζονται τα Δεδομένα σας μπορεί να θεωρείται ή να μην θεωρείται ότι παρέχει επαρκή προστασία για τις Προσωπικές σας Πληροφορίες αλλά το Κέντρο θα διαβιβάσει αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα σε συμμόρφωση με τις πρόνοιες των εφαρμοστέων νόμων αναφορικά με την προστασία Δεδομένων.

11. Ασφάλεια Δεδομένων.

Έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέτρα για την προστασία των Δεδομένων σας. Λεπτομέρειες των μέτρων αυτών είναι διαθέσιμες εφ’ όσον ζητηθούν. Οι Προσωπικές σας Πληροφορίες θα τύχουν επεξεργασίας από τρίτα μέρη μόνον κατόπιν οδηγιών του Κέντρου και αφού συμφωνήσουν να θεωρούν τις Πληροφορίες εμπιστευτικές και να τις φυλάσσουν με ασφάλεια. Έχουν τεθεί σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα ασφάλειας για πρόληψη της εκ λάθους απώλειας, χρήσης ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αλλαγής ή αποκάλυψης. Επιπρόσθετα, υπάρχει περιορισμός στην πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα σε εκείνους τους εργοδοτούμενους, αντιπροσώπους, εργολάβους και άλλα τρίτα μέρη, οι οποίοι πρέπει να τα γνωρίζουν λόγω εργασιακής ανάγκης. Αυτοί θα επεξεργάζονται τις Προσωπικές σας Πληροφορίες μόνον κατόπιν οδηγιών του Κέντρου και υπόκεινται σε υποχρέωση εχεμύθειας. Έχει τεθεί σε εφαρμογή διαδικασία διαχείρισης οποιασδήποτε θεωρούμενης παραβίασης της ασφάλειας Δεδομένων και θα ειδοποιηθείτε γι’ αυτή, εφ’ όσον υπάρξει. Επίσης, θα ειδοποιηθεί οποιαδήποτε αρμόδια ρυθμιστική αρχή την οποία εκ του νόμου το Κέντρο είναι υπόχρεο να ειδοποιήσει.

12. Διατήρηση Δεδομένων.

Η Διατήρηση διασφαλίζεται για σκοπούς υγειονομικής φροντίδας (όσο καιρό κριθεί αναγκαίο). Στην περίπτωση του Κέντρου, τα προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται για όσο χρόνο κριθεί αναγκαίο με ελάχιστο χρόνο φύλαξης 15 χρόνια μετά τον θάνατο του υποκειμένου και/ή 15 χρόνια μετά από την τελευταία συναλλαγή του ασθενή με το Κέντρο βάσει της Οδηγίας της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ημερομηνία 03/07/2018, βασισμένη στο Άρθρο 23(1)(ι), Ν. 138(Ι)/2001. Σε ορισμένες περιστάσεις μπορεί οι Προσωπικές σας Πληροφορίες να καταστούν ανώνυμες ούτως ώστε να μην μπορούν πλέον να ταυτοποιηθούν μαζί σας και σε τέτοια περίπτωση θα μπορούν να αξιοποιηθούν χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση σας.

13. Δικαιώματα στα Προσωπικά Δεδομένα.

Είναι καθήκον του ασθενούς να κοινοποιεί στο Κέντρο οποιεσδήποτε αλλαγές. Είναι σημαντικό να τηρούνται ακριβείς και επίκαιρες Προσωπικές Πληροφορίες σας. Ως εκ τούτου, παρακαλείστε να κοινοποιείτε στο Κέντρο οποιεσδήποτε αλλαγές στις Προσωπικές σας Πληροφορίες κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας. Κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, έχετε διά νόμου το:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στις Προσωπικές σας Πληροφορίες (κοινώς γνωστό ως «αίτημα πρόσβασης των προσωπικών δεδομένων»). Αυτό σας παρέχει τη δυνατότητα να λάβετε αντίγραφο των Προσωπικών Πληροφοριών που διατηρούνται στο αρχείο του Κέντρου και να ελέγξετε ότι γίνεται επεξεργασία σύμφωνα με τον νόμο.
 • Δικαίωμα διόρθωσης των Προσωπικών σας Δεδομένων. Αυτό σας παρέχει τη δυνατότητα να διορθώσετε ή/ και να συμπληρώσετε οποιεσδήποτε ελλιπείς ή ανακριβείς Πληροφορίες που διατηρούνται στο αρχείο του Κέντρου.
 • Δικαίωμα διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων. Αυτό σας παρέχει τη δυνατότητα να ζητήσετε από το Κέντρο να διαγράψει ή να αφαιρέσει Προσωπικές Πληροφορίες αν δεν υπάρχει κανένας βάσιμος νομικός λόγος για να συνεχιστεί η επεξεργασία τους. Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των Προσωπικών Πληροφοριών για τις οποίες έχετε ασκήσει το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία τους (δείτε πιο κάτω). Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να αποδειχθεί από το Κέντρο ότι υπάρχουν επιτακτικοί, εκ του νόμου, λόγοι για επεξεργασία των Πληροφοριών σας, που υπερισχύουν των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας.
 • Δικαίωμα εναντίωσης των Προσωπικών σας Δεδομένων. Αυτό σας παρέχει τη δυνατότητα να σντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Πληροφοριών σας εκεί και όπου το Κέντρο βασίζεται σε έννομα συμφέροντα (ή σε συμφέροντα τρίτου μέρους) και υπάρχει εύλογος λόγος σε σχέση με την ιδιαίτερη σας κατάσταση που σας ωθεί να φέρετε ένσταση στην επεξεργασία. Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί από το Κέντρο ότι υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για επεξεργασία των πληροφοριών σας, που υπερισχύουν των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας.
 • Θα γίνει φύλαξη εικόνων από κλειστό σύστημα παρακολούθησης (CCTV) με σκοπό την ασφάλεια των εγκαταστάσεων του Κέντρου, για την πρόληψη, παρακολούθηση και συλλογή αποδεικτικών στοιχείων αναφορικά με οποιαδήποτε αδικήματα ή άλλες αδικοπραξίες που λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του Κέντρου.
 • Δικαίωμα στον περιορισμό επεξεργασίας των Προσωπικών σας Πληροφοριών. Αυτό σας παρέχει τη δυνατότητα να ζητήσετε την αναστολή της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Πληροφοριών, για παράδειγμα, αν θέλετε να επιβεβαιωθεί η ακρίβειά τους ή ο λόγος για την επεξεργασία τους.
 • Δικαίωμα στη διαβίβαση των Προσωπικών σας Πληροφοριών. Αυτό σας παρέχει την δυνατότητα να ζητήσετε από το Κέντρο την φορητότητα των προσωπικό σας δεδομένων σε τρίτα μέρη.
 • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης. Όταν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των Προσωπικών Πληροφοριών σας για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας αναφορικά με εκείνη τη συγκεκριμένη επεξεργασία καθ’ οποιοδήποτε χρόνο. Για το σκοπό ανάκλησης της συγκατάθεσης σας, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με το Κέντρο ή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Όταν ληφθεί η κοινοποίηση ότι έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεση σας δεν θα γίνεται, πλέον, επεξεργασία των πληροφοριών σας για τον σκοπό ή τους σκοπούς με τους οποίους αρχικά συμφωνήσατε, εκτός εάν υπάρχει άλλη έννομη βάση γι’ αυτή την επεξεργασία.
Αν επιθυμείτε να αναθεωρήσετε, επαληθεύσετε, διορθώσετε ή ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Πληροφοριών, να φέρετε ένσταση στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, ή να ζητήσετε τη διαβίβαση αντιγράφου των Προσωπικών σας Πληροφοριών σε άλλο μέρος, παρακαλούμε επικοινωνήστε εγγράφως με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: c/o Χριστόφορο Χριστοφόρου. Τηλ: 99512278, e-mail:[email protected]. Συνήθως δεν απαιτείται οποιαδήποτε πληρωμή.

Δεν απαιτείται να πληρώσετε οποιοδήποτε ποσό για να έχετε πρόσβαση στις Προσωπικές σας Πληροφορίες (ή για να ασκήσετε οποιαδήποτε από τα άλλα σας δικαιώματα). Ωστόσο, το Κέντρο μπορεί να χρεώσει ένα λογικό ποσό αν η απαίτηση σας είναι καθαρά αβάσιμη ή υπερβολική.

Τι μπορεί να χρειάζεται το Κέντρο από εσάς.

Μπορεί να χρειαστεί να ζητηθούν συγκεκριμένες πληροφορίες από εσάς για να μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας και το δικαίωμα σας να έχετε πρόσβαση στις Πληροφορίες (ή να ασκήσετε οποιαδήποτε από τα άλλα δικαιώματα σας). Αυτό είναι ακόμη ένα από τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι Προσωπικές Πληροφορίες δεν αποκαλύπτονται σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν δικαιούται να τις λάβει.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων.

Το Κέντρο έχει διορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) τον Χριστόφορο Χριστοφόρου για να εποπτεύει τη συμμόρφωση με αυτή τη Πολιτική Απορρήτου. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις αναφορικά με αυτή ή αναφορικά με τον τρόπο που γίνεται ο χειρισμός των Προσωπικών σας Πληροφοριών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον ΥΠΔ στο [email protected] ή στο τηλέφωνο 99512278.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Εάν αισθάνεστε ότι οι προβληματισμοί και οι ερωτήσεις σας δεν έτυχαν πλήρους απάντησης εκ μέρους μας σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία. Επίσης, έχετε κάθε έννομο δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ιστοσελίδα http://www.dataprotection.gov.cy, η οποία αποτελεί την εποπτική αρχή για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Κύπρο.

14. Πολιτική για Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί «cookies» προκειμένου να λειτουργεί καλύτερα και να βελτιώνει την εμπειρία σας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies ανατρέξτε στην πολιτική μας αναφορικά με τα cookies.

15. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κριθεί απαραίτητο. Θα κοινοποιούνται όταν υπάρξουν αλλαγές ή τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική και θα διαφοροποιείται η ημερομηνία αναθεώρησης που αναγράφεται στην αρχική σελίδα. Συνιστάται ωστόσο, να επανεξετάζετε αυτή την Πολιτική περιοδικά, ώστε να τηρείστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο το Κέντρο επεξεργάζεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα.